Услуги

Устен превод

Устният превод се дели на няколко вида според нуждите, които обслужва, а именно:

Синхронен преводКонсекутивен превод

Извършва се винаги в екип от двама преводачи едновременно с речта на оратора, като за целта са нужна специализирана озвучителна техника, кабина за преводачите. Основното предимство е, че не се губи време в изчакване на превода. Качеството на превода до голяма степен зависи от подготвеността на преводача по дадена тема, тъй като не можем да бъдем винаги специалисти по всичко. За целта е желателно преводачът да получи всички материали, които ще се използват в превежданата реч, и дори допълнителни, по преценка на клиента, които биха помогнали на преводача да вникне в тематиката, терминологията и жаргона. Услугата се заплаща на час, на всеки преводач по отделно, като се започва от минимум – 4 часа и след това за всеки започнат, а за начало на ангажимента се смята момента на пристигане на преводача.

Консекутивен превод и лиезон

Шушотаж

  • Писмен превод

За да мога да дам правилна и разумна цена, е необходимо предварително да се запозная с материалите за превод. Ако документите Ви са лесни за обработка, в подходящ за редактиране формат и разумен срок, цената, която ще получите, ще бъде по-ниска, отколкото цената за спешен превод на нечетливо ксерокопие в PDF, например, тъй като се формира предимно на база времето, което ще отделя. За стандарт се взима една машинописна страница от 1800 знака с препинателните знаци и интервалите или около 250 думи на български език, а под „нормален“ превод се разбира преводът на до 6 преводачески страници на ден с краен срок най-малко един работен ден след изпращането на материалите. По-кратките срокове или по-големият обем струват повече.

  • Писмен превод и локализиране на съдържание

Локализацията представлява адаптирането на непознати или несвойствени понятия за потребителя с такива, които са му познати. Най-простият пример е начинът на изписване на датата и часа в англоезичните страни и в България:

Английски език Български език
November 3rd, 2014 3 ноември 2014
3 p.m. 15:00 ч.
10.4 oz 300 мл

Локализацията е явление, характерно предимно за уеб съдържанието, и е абсолютно задължително при превода на статии за блог, Интернет сайтове или страници, каталози, брошури и т.н.

  • Транскреация

Ако локализацията е с едно стъпало над буквалния превод, то транскреацията с цяло стълбище, защото това е процесът на адаптиране и преобразяване на съдържанието така, че да предизвика същата емоция, желание и резултат като оригинала. Прилага се към слогани, мотота, рекламни кампании и цели замяната на несъществуващи или слабо познати понятия с „домашни“. При транскреацията съобщението се запазва, но то не се превежда с директни еквиваленти, а се пресъздава на целевия език. Важно е преводачът да е естествен носител на езика, да познава жаргонните и разговорни изрази, неприличните думи и изрази, за да не се опропасти посланието. Пример за лоша транскреация е безславният опит на Мицубиши на испанския пазар с модела Pajero, който въпреки че е кръстен на вид леопард, се оказва, че на испански има съвсем различно, уви нецензурно сексуално значение. Компанията преименува модела за испанския пазар на Montero, но вредата е нанесена.

  • Субтитри

  • Превод за дублаж

  • Дублаж

  • Писане на авторски статии